Warning: file_get_contents(http://www.spider888.com/jc/conn.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/html/t/tattoo.cz/shop/index.php on line 36 Planet Tattoo Supply

 
Registrace   Jak nakupovat   Obch. podmnky   Kontakt   


Novinka
V naem obchod je 1039 druh zbo.

---------------------------------------
Provozovatel online obchodu:
Thurisaz s.r.o.
Duínova 1803
664 34 Kuim
DI: CZ26226189
---------------------------------------
Kontakty:
shop@tattoo.cz
tel./fax: +420 544 529 306
objednavky: 777 752 638
hotline: 603 225 525


Obchodní podmínky

„Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Zárove je povinen zaevidovat pijatou trbu u správce dan online; v pípad technického výpadku pak nejpozdji do 48 hodin.“

I. Veobecná ustanovení


Kupující uinním závazné objednávky stvrzuje, e akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboí vyhláené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se ídí tmito obchodními podmínkami, které jsou zárove pro ob strany závazné. Podmínky blíe vymezují a upesují práva a povinnosti prodávajícího - firmy Thurisaz, s. r. o. a jí pidrueného obchodu shop.tattoo.cz a jeho zákazník - kupujících.

II. Pedmt smlouvy


Pedmtem smlouvy je pouze zboí uvedené v kupní smlouv - objednávce. Rozmry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách shop.tattoo.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údaj výrobc.

III. Místo plnní


Místem plnní je sklad prodávajícího, kde prodávající pedá zboí dopravci - pepravní firm, nebo je místo osobního odbru.

IV. Objednání zboí a uzavení smlouvy


1. Podmínkou pro naplnní platnosti elektronické objednávky je vyplnní vekerých pedepsaných údaj a náleitostí uvedených v objednávkovém formulái. Objednávka je zárove návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboí. K uzavení kupní smlouvy se vyaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenov náronjích pípadech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanní zálohy kupujícím. Pro pípad osobního odbru je internetová objednávka pouze nezávazná a kupní smlouva vzniká a ve stálé provozovn pi vlastním odbru zboí.
2. Prodávající je vdy oprávnn v závislosti na charakteru objednávky - mnoství zboí, výe ceny, náklady na pepravu, vzdálenosti a podobn, ádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným zpsobem jako napíklad písemn nebo telefonicky. Objednávka se povauje za neplatnou v pípad, e kupující tuto autorizaci poadovaným zpsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zruení objednávky v pípad chyby pi typování ceny.


V. Cena a platba


Ceny uvedené na webových stránkách shop.tattoo.cz jsou platné v okamiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a zmn uvedených cen v pípad zmny kurzu, výrazné inflaci nebo pi výrazných zmnách dodavatelských podmínek výrobc a ostatních dodavatel zboí. Kupní cena bude povaována za uhrazenou teprve po pipsání celé kupní ceny za samostatnou ást dodávky na úet prodávajícího nebo uhrazením celé ástky v hotovosti v prodejn prodávajícího nebo pracovníkovi pepravní firmy. Faktura vystavená na základ kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouí zárove i jako daový doklad a dodací list. Kupující me zboí pevzít zásadn a po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K cen zboí je pipoítána ástka za dopravu na místo urené kupujícím. Pokud si zákazník zásilku na pot nepebere a pozdji o ni projeví zájem, bude mu útováno 2x potovné!!!  V pípad, kdy kupující provede úhradu pedem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboí, prodávající neprodlen vrátí plnní zákazníkovi dohodnutým zpsobem. Lhta je závislá na zpsobu vrácení (pevodem, potovním pevodem).
Zákazník, který je vlastníkem platného ivnostenského listu na innost kde je poruována integrita lidské ke bude zaazen do výhodnjí cenové skupiny. V registraci je teba uvést IO podle kterého si ovíme správnost v rejsíku fyzických nebo právnických osob.
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboí ped odesláním zboí, zjistí-li, e bylo zboí nabízeno za chybnou cenu. V takovém pípad musí zákazníka o správné cen informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opaném pípad nedojde k uzavení kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

VI. Dodací lhta


Dodací lhta zaíná dnem obdrení závazné objednávky za podmínky obdrení vech podklad nutných pro její vasné vyízení. V pípad, e zboí je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - pedá dopravci bhem následujících dvou pracovních dn po obdrení objednávky. V pípad, e objednané zboí není skladem nebo ho nebude moné dopravci pedat do pti pracovních dn od obdrení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zárove ho bude informovat o jiném pedbném termínu dodání, nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s pvodním. V tomto pípad si vak musí prodávající vyádat odsouhlasení kupujícího.

U osobního odbru bude objednané zboí u nás rezervováno pouze po dobu jednoho týdne. Pokud si zboí do této doby nevyzvednete, bude objednávka automaticky stornována.

VII. Dopravní podmínky a potovné


Monosti zpsob doruení zásilky a jejich ceny:

1. pepravní spoleností PPL - 150 K
3. osobním odbrem zboí - 0 K


Pehled moných zpsob úhrad zboí a jejich ceny:

1. dobírkou (hotov na pot nebo idii dopravce pi pedání zboí)
2. pevodem z útu na úet oproti zálohové (proforma) faktue
3. platbou v hotovosti pi osobním odbru


Dodací lhta je dle vybraného zpsoby dodání zboí a pepravních podmínek vybraného pepravce. Kupující je povinen zboí od pepravce ádn pevzít, zkontrolovat neporuenost obal, poet balík a v pípad jakýchkoliv závad toto neprodlen oznámit pepravci samotnému. V pípad shledání poruení obalu svdících o neoprávnném vniknutí do zásilky se doporuuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepevzít! Pevzetím zásilky kupující stvrzuje, e zásilka splovala vechny podmínky a náleitosti výe uvedené a na pozdjí reklamaci o poruenosti obalu zásilky nebude brán zetel. Faktura slouící zárove i jako daový doklad je pak piloena v oznaeném balíku.
Doprava zboí doruovaného na adresu ve Slovenské republice je vdy uskutenna dobírkovou zásilkou eské poty (nebo expresní dopravní firmou - pouze na vai ádost) a je vdy útována podle platných tarif dle vybraného pepravce. Více v oddlení Jak nakupovat.

VIII. Záruka a servis


1. Záruku na prodávané zboí prodávající poskytuje dle obecn závazných právních pedpis. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách shop.tattoo.cz uvedeno u daného produktu jinak, je poskytována záruní doba minimáln 12 msíc dle Obchodního zákoníku, nebo minimáln 24 msíc pro spotebitele dle Obanského zákoníku.. Záruní doba zaíná bet ode dne vystavení faktury na dané zboí kupujícímu.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobk nebo jiné vady, které nebyly zpsobeny neodborným nebo neetrným zacházením, pouitím výrobku v rozporu s jeho úelem nebo návodem k obsluze, mechanickým pokozením nebo opotebením, ivelnými pohromami jako napíklad úderem blesku i jiným atmosférickým výbojem, ohnm i vodou nebo psobením jiných nestandardních jev jako napíklad peptí v rozvodné nebo telefonní síti.
Záruka se nevztahuje na zboí mechanicky pokozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboí v pípad zetelné zámrného pokození zboí a podobn.
3. Místem uplatnní reklamace je prodejní místo prodávajícího - Planet Tattoo Studio, Kenová 61, Brno 602 00, tel. 777 752 638, nebo hotline 603 225 525, otevírací doba Po - Pá 10.00 - 17.00 hod (osobní návtvu je nutné dohodnout pedem).
4. Dopravu na místo uplatnní reklamace v pípad uplatnní pímo v autorizovaném servisním stedisku hradí zákazník i v pípad oprávnné reklamace. V pípad oprávnné reklamace, kdy zárove zákazník uplatuje reklamaci pímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboí k zákazníkovi na vlastní náklady.
5. K reklamovanému zboí je nutné piloit kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznan uvést podmínky, za kterých se projevuje.
6. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboí, které je pedmtem oprávnné a správn uplatnné reklamace jeho opravou, výmnou za stejný výrobek nebo výmnou za výrobek podobný, disponující vak stejnými parametry jako pvodní výrobek. Doba na vyízení reklamace dle obchodnío zákoníku je stanovena na dobu nezbytn nutnou pro odstranní závady, ale nejdéle na dobu 60 dn. O zpsobu reklamace rozhoduje výhradn prodávající.


IX. Odstoupení od smlouvy


Podle odstavce 7 novely obanského zákoníku .367/2000 má právo kupující odstoupit od smlouvy do 14 dn od pevzetí zboí. Zboí musí být nepokozené v originálním (pvodním) balení schopné dalího prodeje. Zboí, které vracíte zasílejte bnou balíkovou slubou. Formou dobírky nebude pijato. Ve vrácené zásilce musí být vekeré doklady o koupi. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu: Planet Tattoo Studio, Kenová 61, 602 00 Brno.
Od kupní smlouvy té nelze odstoupit pi osobní odbru zboí. Z rozhodnutí Evropského Soudního dvora vzela povinnost, platná pro vechny internetové obchody. Prodávající je povinnen, po odstoupení od kupní smlouvy spotebitelem, vrátit i náklady spojené s dodáním zboí (potovné + balné). Pro spotebitele vak stále platí povinnost platit potovné pi odesílání zboí zpt prodejci.


X. Závrená ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znní, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, e akceptuje výi ceny za objednané zboí vetn pípadných expediních a dopravních náklad a vekeré obchodní podmínky a ustanovení ve znní platném v moment uinní a odeslání objednávky.
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboí vázán. Úastníci se výslovn ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, e není-li podmínkami výslovn stanoveno jinak, ídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
Kupující svou registrací v systému shop.tattoo.cz souhlasí se zasíláním informací o zmnách technického i obchodního charakteru v online systému shop.tattoo.cz
Provozovatel internetového obchodu shop.tattoo.cz se zavazuje, e vekeré osobní údaje získané od kupujících, neposkytne tetím osobám a bude jej vyuívat jen pro svoji potebu.

XI. Reklamace pokozené zásilky


Pi pevzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporuený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky pokození. Pokud píjemce zjistí zjevné vady (nap. pokozený obal), me zásilku odmítnout. V pípad pevzetí takovéto zásilky je posádka vozidla povinna uvést do pepravního listu, e zásilka byla pevzata s pokozeným obalem. Pi pevzetí nekontrolujte obsah zásilky a nevyadujte si úast posádky vozidla. Pokud píjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutenost bez odkladu zasílateli, a to nejpozdji do tí kalendáních dn ode dne, kdy byla zásilka doruena.
Pi pokození zásilky kontaktujte zasílatele(pepravce) - oddlení reklamace
Z tchto dvod nesmí píjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinnen zachovat i obal zásilky ve které mu byla zásilka doruena.


Nákupní ád je platný od 1. ervence 2004
Uivatelsk jmno

Heslo

Zapomnli jste heslo?


Registrace do newslettru
Zadejte v e-mail:

AKCE

Stigma Rotary Amen
POZOR, SLEVA 23%! Plat do vyprodn zsob!
Rotan strojy od firmy Stigma Rotary fascinovaly e...
 8.790 Kmade by TG.cz '09